NOVO - Razpisi

Vse o organizaciji, sodelovanju, forumu...
skorc
Site Admin
Prispevkov: 1325
Pridružen: 12 Nov 2004, 10:08
Kraj: Celje
Kontakt:

NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a skorc » 23 Okt 2007, 13:30

Pozdravljeni
Na vas se obračam s prošnjo o sodelovanju pri razpisu. Spodaj je napisano, kakšen je razpis. Pri Konoplji.org potrebujemo sodelavce pri tem razpisu.

Od vas želimo:
- ideje za razpis. Prijavljamo se na točko:
C: Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost
- resno sodelovanje
- delo je plačano od projekta
- vsak sodelavec mora imeti CV (življenjepis in kaj je že delal)
- projekt se dela na daljavo (s pomočjo neta, skypa)
- sestanki za projekt bodo v naprej določeni.

Na razpis se prijavimo preko Zavoda za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo.

Za več informacij me prosim kontaktirajte na tel: 041/754760 ali na el. naslov: Tomaz@konoplja.org

Časa je zelooo malo:

Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 13. novembra 2007 do 14.00 ure.Javni razpis - 2008

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2007 in 2008, ZIPRS0708-UPB1 (Uradni list RS 192/2007) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS 50/2007) Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraŽevalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad)
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski zadevah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:

A. Medkulturni dialog

Leto 2008 je razglašeno za evropsko leto medkulturnega dialoga. Urad želi podpreti projekte, ki bodo: spodbujali medkulturni dialog, ki krepi sposobnost vseh, da živijo in delujejo v odprtem in raznovrstnem kulturnem okolju; ozaveščali o pomembnosti vključevanja v medkulturni dialog v vsakdanjem življenju, poudarjali medkulturni dialog kot priložnost prispevati k raznoliki in dinamični družbi; ozaveščali o pomembnosti razvoja dejavnega in v svet odprtega evropskega državljanstva, ki spoštuje kulturno raznolikost in temelji na skupnih vrednotah v EU. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni mladim.

B. Prihodnost Evropske unije in nova institucionalna ureditev

Evropska unija se v globaliziranem svetu sooča z izzivi nadaljnjega ekonomskega, socialnega in institucionalnega razvoja. Z ustreznimi politikami želi okrepiti evropsko konkurenčnost, spodbujati gospodarsko rast in nova delovna mesta ter zagotoviti socialno varnost in trajnostni razvoj. Poleg tega so za zagotavljanje učinkovitega delovanja EU v naslednjih letih nujne institucionalne reforme. Portugalsko predsedstvo je oktobra 2007 predložilo predlog nove reformne pogodbe. S Pogodbo o reformi bi obstoječi pogodbi spremenili tako, da se bo povečala učinkovitost ter okrepila demokratična legitimnost razširjene EU in usklajenost njenega zunanjepolitičnega delovanja. S sprejemom reformne pogodbe je povezana tudi nadaljnja širitev EU.

Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo prispevali k javni razpravi o dilemah nadaljnjega razvoja Evropske Unije, njenih prioritetah in politikah ter projekte, ki bodo prispevali k boljši informiranosti o spremembah, ki jih prinaša nova institucionalna ureditev.

C: Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost

Podnebne spremembe z vedno pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi postajajo ena od stalnic vsakdanjega življenja, biotska raznovrstnost pa je kljub različnim ukrepom še vedno v upadanju. Ministrstvo za okolje in prostor želi podpreti tiste projekte, ki bodo izobraževali in ozaveščali različne deležnike oz. najširšo javnost o politikah Slovenije v povezavi z EU, ki se nanašajo na obe temi, še posebej pa se nanašajo na:
* blaženje podnebnih sprememb - zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
* spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije;
* spreminjanje vzorcev obnašanja;
* poudarjanje pomena biotske raznovrstnosti tudi z vidika prilagajanja podnebnim spremembam;
* ohranjanje oz. zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti.
3. Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2008 in bodo končani do 1. novembra 2008.

Posamezna nevladna organizacija lahko na razpis prijavi več projektov.
4. Merila za ocenjevanje

Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:

4.1. Izobraževalni, informativni oz. komunikacijski pomen projekta: usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, vsebinska kakovost projekta, doseganje ciljnih javnosti in sodelovanje z drugimi NVO pri projektu (do 65 točk)

4.2. Stroškovnik projekta (do 20 točk)

4.3. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk)

4.4. Delovanje v javnem interesu (do 5 točk).
5. Okvirna višina sredstev

Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2008 namenil skupno približno 110.000 EUR, od tega za sklopa A in B okvirno po 35.000 EUR, za sklop C pa 40.000 EUR.

Če po ocenjevanju prispelih projektov ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% celotne vrednosti projekta, pri čemer je najmanjši znesek sofinanciranja 1.500 EUR, najvišji pa 10.000 EUR.

Urad si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta.

V pogodbi o sofinanciranju se Urad in izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt razdeljen v največ tri smiselno zaključene celote (faze) in se določi pogoje za fazno financiranje.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog

Vloge morajo prispeti na naslov: Urad vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 13. novembra 2007 do 14.00 ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 13. novembra 2007.

Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen "Ne odpiraj - vloga - razpis NVO 2008". Vlagatelj mora na vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja.

Vloge ne spenjajte s spiralo.
7. Odpiranje vlog

Odpiranje vlog bo potekalo 14. novembra 2007 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.

Zavržene bodo vloge:
* ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki razpisa;
* ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
* tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
* ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb

Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.

O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh evropa.gov.si, www.mop.gov.si in www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja - točka 2f. Naročite jo lahko na telefonski številki 01/478 26 21 vsak delavnik med 9.00 in 15.00 uro ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
* [Word, 136 Kb]

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: ga. Lidija Herek, tel.: 01/478 26 21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.

mag. Anže Logar
v.d. direktorja

Št: 2069/2007
Datum: 12. oktobra 2007

Sedaj imate možnost, da spremenite mišljenje ostalih! Izobražuj, ne prepoveduj!

jazo
Prispevkov: 1074
Pridružen: 09 Okt 2005, 21:15

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a jazo » 23 Okt 2007, 14:09

hmmmm...zanimivo tole. za premislt. ti pm-jam. za kej več te pa kontakteramna mail.

lp, jažo
It`s not a drug, it`s a lifestyle.

skorc
Site Admin
Prispevkov: 1325
Pridružen: 12 Nov 2004, 10:08
Kraj: Celje
Kontakt:

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a skorc » 23 Okt 2007, 18:42

OK, velja

ALp
Prispevkov: 480
Pridružen: 22 Apr 2006, 14:01

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a ALp » 24 Okt 2007, 21:24

Definitivno zraven! Definitivno! Se kontaktiramo prek telefona ali mejla.

skorc
Site Admin
Prispevkov: 1325
Pridružen: 12 Nov 2004, 10:08
Kraj: Celje
Kontakt:

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a skorc » 25 Okt 2007, 11:38

Imate kakšen predlog..Idejo?
Čas teče..ta teden je potrebno oddati..Lahko je kakšno izobraževanje, izdaja letakov..?

freek
Prispevkov: 41
Pridružen: 03 Feb 2007, 10:37

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a freek » 25 Okt 2007, 11:59

Ok eno vprašanje. V razpisu samo sofinancirajo seprav bi mogl tud mi not vložit neki dnarja. Kje bi ga dobil? V enmu tednu no v dveh naredit celo vlogo s stroškovnikom je kr mal huda. Ne vem no mal se razpište da sploh vidmo potencial kadra za ta projekt...
Lp

sleak
Prispevkov: 882
Pridružen: 03 Apr 2005, 12:16

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a sleak » 25 Okt 2007, 12:23

ajmo,vsaj en al pa dva da se bo neki konkretnga napisal (čeprov še sam ne vem točno kaj naj bi vloga vsebovala)

jz bom neki skupi spravu pa poslv škorcu, čeprov bi biv kakšen drug mogoče še bolj primeren za to nalogo...

mogoč pridejo tud naslednji linki kej v poštev:

Konoplja: Rastlina 21. stoletja

Po marihuano v lekarno

Konoplja v medicini 1

Konoplja v medicini 2

Konoplja v medicini 3

še kej se najde, lepo se sestavi skupi, mal editira, pa tko, sej znate

škorc, a ti kej prpravlaš?

p.s. ali na nas računaš (sam tolk da se ve)
Growing is legal. Don´t believe the cops...

ALp
Prispevkov: 480
Pridružen: 22 Apr 2006, 14:01

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a ALp » 25 Okt 2007, 16:22

jaz bi pripravil nekaj v zvezi z izobraževanjem in ozaveščanjem reševanja problema co2 in ohranjanje narave

-konoplja je rastlina, ki vsrka največ co2
-čisti zemljo in jo naredi rodovitnejšo
- itd.

v sklopu pa seveda vse druge možnosti (medicina, razna industrija,...)

se javim s čem bolj konkretnim...

jazo
Prispevkov: 1074
Pridružen: 09 Okt 2005, 21:15

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a jazo » 25 Okt 2007, 17:48

alp..tale se mi zdi dobra. dej probej čim več o tem zbrt. jst se bom poskusu posvetit konoplji v zdravstvu.lahko sem komu kot kasna pomoč(res ni panike). rasta sleak..super članki.

lp, jažo
It`s not a drug, it`s a lifestyle.

HeCtOr
Prispevkov: 1489
Pridružen: 12 Nov 2004, 10:19

Re: NOVO - Razpisi

OdgovorNapisal/-a HeCtOr » 25 Okt 2007, 19:27

Dejte se mal na realna tla spustit - za vsi razpise,
kjer država deli kapital se že v naprej ve, kdo jih bo dobil.
In jaz in moja oblast sva delala v firmah, kjer se je že v
naprej vedelo kdo bo koliko kasiral, pa če so se drugi mučili
kolikorkoli z fenomenalnimi projekti.
Lepo pa je Škorc, da si tole predočil, bo vsaj en projekt na
temo konoplje skupaj spravljen - nikoli ne veš kdaj prav pride.
Jebim ti signature too long


Vrni se na

Kdo je na strani

Po forumu brska: 1 in 0 gostovOpozorilo

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o rastlini konoplji in drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam. Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi različne članke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno vsebino.

Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izključno izobraževalnemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe katerekoli ilegalne ali legalne droge.